Image 1 of 1

MQ15-001z.jpg

MQ15-001z  Mosquito - larva feeding on bottom of pond - Culex spp.